sahypa_head_bg
img hakda

Kompaniýanyň tertibi

Sianda Apparel, 1998-nji ýylda döredilen gününden bäri uly abraý gazanan sport eşikleri kompaniýasydyr. Guangdong welaýatynyň Şantou şäherinde iki zawod bar, biri sport eşikleri, beýlekisi içki eşik.Bu kompaniýa jenap Wu tarapyndan esaslandyryldy we hemişe tygşytly ýokary derejeli sport eşiklerini döretmäge ünsi jemledi we KABLE® brendini hasaba aldy.

Ilkibaşda Sianda Apparel Russiýada KABLE® markasyny ulanyp ösdürilipdi.Russiýa howa şertleriniň ýaramazlygy bilen tanalýar we bu kompaniýa iň aşa howa şertlerine çydap bilýän sport eşiklerini döretmekde öz tejribesini görkezmäge ajaýyp mümkinçilik berýär.Çydamly, howa çydamly önümleri bilen, Sianda Apparel Russiýada wepaly müşderi bazasyny tiz gazandy.

Sport eşikleri pudagynda öňdebaryjy hökmünde Sianda Apparel adamlaryň düşünjelerini we sport eşiklerini geýiş usullaryny düýpgöter üýtgetdi.Stil, rahatlyk we işleýşi birleşdirip, kompaniýa dünýädäki sport höwesjeňleriniň we türgenleriniň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny üstünlikli kanagatlandyrýar.

Döredilen
Zawod meýdany
Kompýuterler
Aýlyk hasyl
+
Işgär
Zawodlar

Ygtybarly işjeň eşik öndüriji bilen hyzmatdaşlyk

MakKinsiniň seljermesine görä, dünýädäki sport önümleri bazary 2025-nji ýyla çenli 423 milliard dollara ýeter.Şeýle markalaryň näme üçin bazara girendigini görmek ýönekeý.Şeýle-de bolsa, täze işjeň eşik markasy başlanda, bahasy, dizaýny, hili, bäsdeşlik strategiýasy we önümçilik prosedurasy ýaly köp pikir etmeli.Ilki bilen bu gaty kyn ýaly bolup görünýärdi.Şonuň üçin ygtybarly sport eşik öndürijisini tapmak möhüm ilkinji ädimdir.

Dokma pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bilen uzak möhletli fitnes geýim öndürijisi we lomaý söwda edeliň.Düzülip bilinýän, ýokary hilli we owadan önümleri, şeýle hem matalaryň köp görnüşini hödürleýäris.

ODM öndürijisine ýa-da hususy etiket öndürijisine mätäç bolsaňyz, Russiýa, ABŞ we Euroewro bazarlarynda köp sanly dünýä markalary bilen işleşýändigimiz üçin bize ynanyp bilersiňiz.Toparymyz, nagyş ýasamakdan başlap, material materiallaryna, nusga ösüşinden başlap köpçülikleýin önümçilige, futbolkalardan, brazalardan, tankyň üstlerinden, kapotlaryndan başlap, aýakgaplara, sport şortiklerine we ş.m.

/ biz hakda /

Näme üçin bizi saýlamaly?

Başarýan toparymyz bilen tanyş

kompaniýa- (4)
dogruçyl

Toparymyz, her bir ädimiň düşnükli we gysga bolandygyna göz ýetirmek üçin başlangyç aragatnaşykdan başlap, ahyrky netijä çenli her taslamany bütewilik bilen alyp barýar.

3

“Toparlaýyn işlemek arzuwy amala aşyrýar” diýen sözlere ynanmak bilen, toparymyz ajaýyp türgenleşik eşiklerini öndürmekde bir bölüm bolup işleýär.

işjeň

Innowasiýa, pudakda möhüm bolmak üçin açardyr.Şeýle bolansoň, häzirki zaman tendensiýalaryna hemişe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we öwrenýäris.

4

Üstünligiňizi üpjün etmek üçin iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürläp, müşderilerimiz bilen yzygiderli özara ösüşi we girdeji gözleýäris.

Hil taýdan ygrarlylygyndan başga-da, Sianda Apparel durnukly ösüş tejribesine ygrarlydyr.Kompaniýa daşky gurşawa täsirini azaltmagyň möhümdigini bilýär we galyndylary azaltmaga we ekologiýa taýdan arassa önümçilik amallaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar.Bu çemeleşme diňe bir daşky gurşawy goraýan sarp edijileriň ýüregini gazandyrman, eýsem Sianda Apparel-iň global korporatiw raýaty hökmünde jogapkärçiligini hem görkezdi.

Daşky gurşawy goramak düşünjesini goldaň

1

Ösen önümçilik tehnologiýasy

baý önüm

Häzirki wagtda “Sianda Apparel” sportuň dürli görnüşleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin baý önüm çyzygyna eýe.Ylgamakdan we tälimden başlap, açyk howada başdan geçirmelere çenli kompaniýa her zerurlyk üçin sport eşikleriniň çözgütlerini hödürleýär.“Sianda Apparel” müşderileriň rahat we goragly bolmak bilen iň oňat ýerine ýetirip biljekdigini üpjün etmek üçin innowasion materiallary we iň täze tehnologiýalary ulanýar.

Zawod gezelenji

xianda
kompaniýa- (6)
kompaniýa- (5)

Biz bilen habarlaşyň

Umuman aýdanyňda, Sianda Appareliň 1998-nji ýylda döredilen gününden bäri eden syýahaty adatdan daşary zat däldi.Kompaniýa tygşytly ýokary derejeli sport eşiklerini döretmäge ünsi jemleýär we Russiýa bazarynda meşhur marka boldy.Stil, rahatlyk we işleýşi birleşdirip, Sianda Apparel dünýädäki sport höwesjeňleriniň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.“Kable” brendiniň öňdebaryjylygyndan peýdalanyp, kompaniýa müşderilere ýokary hilli işjeň eşikler bilen üpjün etmegi dowam etdirýär.Sianda Geýim geljege göz aýlaýarka, durnuklylyga ygrarlylygy we giňeltmek islegi, dowamly üstünliginiň düýbüni tutdy.